Perbezaan Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensi

Perbezaan Statistik deskriptif dan Inferensi 

 

Statistik Deskriptif.  

  •   digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri variabel.Contohnya : Demografi responden 
  •   digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai data numerikal
  •   TIDAK BOLEH digeneralisasikan daripada sampel kajian kepada populasi.
  •   Contoh ujian statistik : frequency (kekerapan), mean (min), median, peratus dsb.

 Statistik Inferensi.

  •  digunakan untuk menghuraikan perhubungan antara variabel (pembolehubah)
  •  digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri sampel yang dipilih daripada populasi.
  •  dapat dijadikan sebagai generalisasi sampel mengenai populasi.
  •  Contoh ujian statistik : ujian-T(melihat perbezaan antara 2 variabel), ujian kolerasi (melihat perhubungan antara variabel), ujian ANOVA dsb.


Daripada ciri-ciri perbezaan yang telah dinyatakan, penyelidik harus lebih peka dalam memulakan analisis data pada bab 4. Walaupun maksud dan konsep kedua-dua statistik ini telah diterangkan pada bab 3, seorang penyelidik perlu lebih memahami serta berkeyakinan dalam menganalisis data.


Creswell (2008) pula menyatakan statistik deskriptif digunakan untuk menjawab soalan berbentuk deskriptif. Apabila soalan kajian mengkehendaki kita melihat perbezaan di antara variabel dan hubungan diantara variabel maka statistik inferensi digunakan.


diharap jangan ada yang keliru antara dua statistik ini yer. *-*
Perbezaan Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensi

0 comment... add one now